Newsflash juli  2015
De vakantieperiode is nu halfweg en de maand augustus, met onze zomerklassen, komt dichterbij.

Hieronder vindt u ons programma voor deze zomerklassen , waarvoor wij enkele gastsprekers hebben uitgenodigd. (Op woensdagavond van 19.30u tot 21 u)
Om even bij stil te staan
Display index
Magie, alchemie en astrologie worden occulte wetenschappen genoemd en ze behoren tot het hermetisme in de brede zin van het woord.
Ze zijn alleen zinvol als men uitgaat van de eenheid van al het bestaande: de onverbrekelijke band tussen de goddelijke wereld, de natuur, de kosmos en de mens.

Zowel bij oude als bij moderne theosofen vormen magie, alchemie en astrologie een integraal bestanddeel van hun denk- en leefwereld.
Magie, zo schrijft HPB, is de kennis van de wijze waarop de alwetendheid en de almacht van de geest en diens beheersing van de natuurkrachten kunnen worden verworven door het individu, terwijl het nog in het lichaam leeft.

Gichtel, Pordage en Kelpius waren uitstekend onderlegd in de alchemie en moeten worden beschouwd als spirituele alchemisten, die toch ook meenden dat hun inzichten en kunst konden leiden tot resultaten in de fysische wereld. Voor deze christelijke theosofen kon alchemie alleen worden beoefend onder leiding van de heilige Sophia, want niemand was in staat om op eigen kracht de verborgen wijsheid te ontdekken en het boek van de natuur te openen
De Diamant is het punt van de zonnebaan waar de Zon het dichtst bij de Aarde staat als oppositiepunt van de Zwarte Zon dat het punt is op de Zonnebaan waar de Zon het verst van de Aarde vandaan staat.

Bezien vanuit de Dierenriem valt de Diamant deze eeuw rond 12 graad Steenbok tegenover de Zwarte Zon op rond 12 graad Kreeft. We spreken dan ook over de Zwarte Zon-Diamant as werking gaande van een principe van dilatatie (Zwarte Zon) naar een principe van reductie (Diamant). Deze as staat daar oneindig lang want het is een traag voortschrijdende factor nl 0.20 graad per eeuw.

De Diamant is een punt van bewustzijn vanuit het principe van zuivering. Op collectief vlak staat de Diamant voor bewustwording, zelfsturing en kwaliteit. Op individueel nivo voor dat levensgebied waar men alles wat men aan zelfgevonden waarden heeft verzameld in praktijk dient te brengen, zuiver werkend vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de lat hoog leggend.

In 2014 transiteerde Pluto over de Diamant en bracht collectief een proces op gang als afrekening met de gevolgen van de "alles is goed; we zien wel waar het schip strandt" -mentaliteit van de Zwarte Zon, teneinde meer bewust te worden van de noodzaak ecologisch wetenschappelijk en economisch verantwoord te handelen. Hierover zullen historisch enkele voorbeelden worden aangereikt.

In het persoonlijke leven is de invloed van deze transit van Pluto op de Diamant ook merkbaar en wordt er een overstap gevraagd prioriteiten te verleggen om de passie en kracht in te zetten met alle opgebouwde ervaringswijsheid totdat het helemaal klopt: ook wel genoemd de weg van de held.

Aan de hand van meegebrachte persoonlijke horoscooptekeningen, waartoe belangstellenden worden uitgenodigd, zal uitleg van de thematiek per betreffend levensgebied worden aangereikt.

Als alles, zoals de theosofie ons leert, is samengesteld uit dezelfde essentie, dezelfde Bron, hetzelfde Leven en dezelfde Krachten, kan het niet anders zijn dan dat wij ook met de essentie van de Dierenriem zijn verbonden.

Er wordt in de Oude Wijsheid veel over de Zodiac gesproken, en we vinden duidelijke echo's daarvan o.a. in het Hermetisme, de Kabbala en de geschriften van Mevr. Blavatsky.

H.P.B. schreef in haar Geheime Leer, deel II:

De ster waaronder een menselijke Entiteit geboren wordt, zegt de Occulte lering, zal altijd zijn ster blijven, door de hele cyclus van zijn incarnaties in een Manvantara heen. Maar dit is niet zijn astrologische ster. Deze laatste houdt zich bezig en is verbonden met de persoonlijkheid, de eerste met de INDIVIDUALITEIT. De 'Engel' van die Ster, of de Dhyani-Boeddha, zal of de gids- 'Engel' zijn of de leidende 'Engel', om het zo te zeggen, bij iedere nieuwe wedergeboorte van de monade die deel uitmaakt van zijn eigen essentie, ofschoon zijn voertuig, de mens, altijd onwetend blijft van dit feit. De adepten hebben ieder hun Dhyani-Boeddha, hun oudere 'tweeling-Ziel', en zij weten dat. Zij noemen het 'Vader-Ziel' en 'Vader-Vuur'. Het is echter pas bij de laatste en hoogste inwijding dat zij dit vernemen wanneer zij oog in oog komen te staan met het heldere 'Imago'. Dit is een mystiek feit.

In de lezing van vanavond zullen we voornamelijk op zoek gaan naar de essentie en de symboliek van de Dierenriem en de relatie zoeken met onze eigen spiritualiteit.

We mogen misschien een bescheiden kennis van kunst hebben, maar het feit dat we de liefde tot kunst in ons dragen, kan ons een impuls geven in onze zoektocht naar waarheid.

Belangrijke vragen bieden zich aan: "Waar komen we vandaan? - "Waar gaan we naartoe?" "Waarom moeten we handelen of soms niet-handelen?" Hoe vinden we de weg naar de bron?

De mens verlangt naar antwoorden en inzichten. Is er een middel om ons op weg te zetten en een beetje dieper te kijken?

Laten we samen op ontdekking gaan door het schilderij van een beroemde kunstenaar.

Maak gebruik van het stimulerende werk en probeer door de sluiers heen te kijken.
'Wat is “Dagelijkse Inwijding?”

Er wordt door sommige verondersteld dat inwijding altijd en in ieder geval een totaliteit van  plechtige gelegenheden is, waarvoor de kandidaat wordt voorbereid en vooraf in kennis van wordt gesteld.

Terwijl er sommige inwijdingen door deze plechtigheden van hogere pogingen worden omringd,  komen de dag dagelijkse kansen, waarbij de aspirant zonder het succes ervan, bijna met ieder moment.

Deze pogingen komen in relatie met onze broeders, en oorzaken op ons in de omstandigheden van iedere dag.


* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 proberen we met een zekere regelmaat één van de
  50 mystici,filosofen of wijzen te belichten van een reeks publicaties die eerder werden uitgegeven
  als de 'Gele Reeks'.
  Negende publicatie  : 'Plotinus' klik hier
  Tiende publicatie : 'Iamblichus' : nog niet beschikbaar
En indien we falen in deze, zullen we nooit tot dat punt komen waarin grotere pogingen aan ons worden aangeboden.
Indien we niet de huidige tegenslagen kunnen aanvaarden of een toevallig woord dat onze eigen-liefde raakt, ons onbereidwillig maakt, of indien we toegeven aan het verlangen iemand hardvochtig te beoordelen, of indien we onwetend blijven over sommige van onze grootste tekortkomingen, zullen we niet de kennis en de kracht opbouwen welke onvoorwaardelijk wordt geëist voor diegene die meester is over de natuur.

Er is in het leven van iedereen een moment van keuze,  maar dat moment is niet gekoppeld  aan één bepaalde dag. Het is de totale som van alle dagen, en het kan worden uitgesteld tot aan de dag van de dood, en dan is het voorbij onze krachten, want de keuze is gemaakt door alle handelingen en gedachten over de gehele levensduur.
We zijn zelf-veroordeeld op dat moment tot dat soort leven, lichaam, omgeving, en neigingen welke ons karma het best passen. Dit is een ernstige reden genoeg, om de dagelijkse inwijding tot de grootste waarde te nemen voor iedere ernstige student. Maar dit alles is reeds eerder gezegd, en het is spijtig dat  studenten zo volhouden in het negeren van deze goede raad welke zij ontvingen.

Denkt u werkelijk dat indien de Meester u zou aanvaarden, Hij u aan zulke zonderlinge testen zou onderwerpen? Nee, Hij zou dit niet doen,  maar juist de kleine omstandigheden toestaan hun beloop in het leven te nemen en het resultaat zal uw positie bepalen.

'It may be a child's school, but it takes a man to go through it.'

Path, August, September 1889
Gepubliceerd in  'Theosphical Articles',  W.Q.Judge boek II pag 497


Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be