Newsflash juni  2014
Om onze voordrachtgevers even de tijd te gunnen om op adem te komen, wordt tijdens de maanden
juli en augustus ons voordrachtenseizoen even onderbroken.

Wij danken u alvast voor uw aanwezigheid tijdens dit seizoen en wensen u fijne zomermaanden.

Hieronder vindt u ons programma voor de zomerklassen in augustus, waarvoor wij enkele gastsprekers hebben uitgenodigd. (Op woensdagavond van 19.30u tot 21 u)


Tekst uit de 'Geheime Leer' deel II 449
Om even bij stil te staan
Display index
De spirituele leraar A´vanhov onderwijst, veelal vanuit ervaring, een bijzondere manier van denken en leven.
Er zijn veel raakvlakken met de Theosofie, maar toch vaak anders geformuleerd.
Denken, voelen en willen komen bij hem steeds weer naar voren; op diverse niveaus.

Persoonlijkheid en individualiteit belicht hij vanuit het idee dat alles goddelijk is, maar gelaagd. In zijn leven heeft hij diverse ontmoetingen en ervaringen gehad met verder-gevorderde mensen. Hij heeft veel landen bezocht en zijn reizen en bestemmingen kwamen vaak intu´tief tot stand.
Bijbeluitleg behoort tot zijn specialiteit, maar hij benadert dit onderwerp op een esoterische manier.

Toen bleek dat hij tijdens de voordrachten soms over de hoofden van de mensen heen sprak, beseft hij dat hij moest afremmen en werden zijn uiteenzettingen eenvoudiger en daardoor praktischer. Maar deze praktische richtlijnen zijn evenwel nog moeilijk genoeg.
Kortom, hij treedt met zijn leringen in de voetsporen van vele groten die hem zijn voorgegaan en het is boeiend om deze figuur eens nader belicht te zien.

Men heeft ooit beweerd dat de heksenvervolging in de 15de-17de eeuw door de Inquisitie met dezelfde haat en even onverzettelijk werd doorgevoerd als de vernietiging van de joden door de nazi's. In werkelijkheid waren de inquisitierechtbanken zeer terughoudend.
Want wie is heks of tovenaar en wat is hekserij?
Al in het oudste wereldlijke recht gold toverij om mensen psychische en lichamelijke schade toe te brengen als strafbaar.
Het christendom zag in deze magie het werk van boze machten, later van de duivel. In de theologie (Augustinus, Thomas) werd een duivelspact, dat wetens en willens werd afgesloten, beschouwd als de verbreking van de doopgelofte en dus een vorm van ketterij. Maar tegenover de heksensabbat en alles wat daarmee verband zou houden bleven theologen en juristen zeer sceptisch.
De Heksenhamer (Malleus maleficarum) uit 1520, vooral het werk van de dominicaan Heinrich Kramer, had hoofdzakelijk invloed op de seculiere rechtspraak, al verdween het lynchgerecht nooit volledig.

Wicca of Moderne Hekserij is een van de belangrijkste tradities binnen het moderne paganisme. Het is voor de adepten een inwijdingsweg, een mysteriereligie die leidt naar eenwording met de natuurkrachten en de eigen psyche, waardoor een geestelijke transformatie tot stand wordt gebracht. De 'vader van de Wicca' is Gerald Gardner (1884-1964) die stelde dat het een herleving is van een voorchristelijke heidense religie.
Mevrouw Blavatsky beschouwt magie als geestelijke wijsheid en de natuur als dienaar van de magiŰr, zoals ze in de 'Tien hoofdpunten uit Isis ontsluierd' uiteenzet.
De maansknopen (zuidelijke- en noordelijke) in de horoscoop betreft een van de duidingsystemen, die een onderdeel zijn van De Spirituele Astrologie.
De maansknopen zijn berekende punten in de horoscoop (dus geen planeet). Daar waar de vlakken van de maanbaan en de ecliptica elkaar snijden bevindt zich het punt dat we de maansknopen noemen. Het betreft een aswerking: zuidelijke maansknoop en een noordelijke maansknoop.

Allereerst zijn ze zuiver geocentrisch omdat ze 'noden' zijn van een satelliet van de Aarde en niet van haar medeplaneten. Het gaat om het leven (met zijn opdracht) hier op aarde.

Maansknopen vertegenwoordigen karmische invloeden. Waarbij je kunt zeggen dat de zuidelijke maansknoop symbool staat voor het verleden en de noordelijke maansknoop symbool staat voor onze individuele toekomst. Deze laat ons onze mogelijkheden zien om tot deze groei en ontwikkeling te komen. De noordknoop geeft hiermee de potentiŰle groei van de Ziel aan, maar ook het gebied waarop wij dit in ons huidige leven kunnen bereiken: het gebied waarop het individu tot de hoogste uitdrukkingsvorm kan komen.

De noordelijke maansknoop is de boodschap die de ziel van gene zijde heeft meegekregen en geeft antwoord op het waarom van je leven.
De transpersoonlijke astrologie gaat uit van verschillende gelaagdheden van de mens.

Ook in de theosofie wordt over die gelaagdheid, of principes in de mens, gesproken.

In de lezing zal worden uiteengezet hoe deze astrologisch worden gezien in een horoscoop.

Met name de interactie van de werkingen van de Maansknopenas, Zwarte Zon/Diamant-as en ZwarteMaan/Priapus-as geven inzicht in het levensscenario dat kosmisch is bedoeld zich te ontvouwen en te manifesteren in de stof.

De lezing zal worden ondersteund met enkele voorbeeldhoroscopen.
'Asat is niet alleen maar de ontkenning van Sat en evenmin het  'nog niet bestaande'; want Sat is op zichzelf noch het 'bestaande, noch het 'zijnde'.
SAT is de onveranderlijke, de altijd aanwezige en eeuwige wortel, waaruit en waardoor alles voortkomt.

Maar het is veel meer dan de potentiële kracht in het zaad, die het process van ontwikkeling of wat nu evolutie wordt genoemd, voortstuwt.
Het is het altijd wordende, hoewel het zich nooit manifesteert.

Sat wordt geboren uit Asat, en Asat wordt voortgebracht door Sat, inderdaad de eeuwige cirkelgang, maar een cirkel waarvan alleen de hoogste inwijding, op de drempel van paranirvana, de kwadratuur kan worden gevonden.'

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be