Newsflash augustus 2014
* Hieronder geven wij u een korte intro van onze voordrachten september  2014
  Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Woensdag 3 september : begin G.L.-klas :Deel II/ punt 3 pagina 44:  'De Heer van het stralende   gezicht...'
* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond i.v.m. Hfst. III Oceaan van Theosofie :
'De aardketen' : klik hier

* Neem ook eens een kijkje onder de rubriek 'Links' - Nieuwe en Downloads
14 september : De yoga van onpersoonlijkheid
28 september : De zes punten uit de 'Geheime Leer'
“We hebben de gewoonte om bij veel dingen onoplettend te zijn, ze gaan aan ons voorbij. …

Door zorgvuldig alles waar te nemen en door niet toe te laten dat dit invloed heeft op onze houding  - d.w.z door onpersoonlijk waar te nemen - is in feite het hart van de mens als een geheel bestuderen want het geheel wordt door de delen samengesteld.


Yoga betekent o.a. eenwording van de (menselijke) ziel met haar bron, het ZELF.

Het is de uiteindelijke bestemming van elk wezen. Al onze ethische werken benadrukken dit.

Maar wat is nu het verband van Yoga en Onpersoonlijkheid, vooral als we beginnen nadenken over begrippen als “zelfopgelegde en zelfuitgedachte pogingen” zoals die in de derde grondstelling van de moderne Theosofie wordt geformuleerd.
Dan lijkt onpersoonlijkheid  niet zo vanzelfsprekend en zelfs in tegenspraak. Wie is het dan die de eenwording bewerkstelligt?
* De 'Stilte bijeenkomst is gepland op :

Theosofie bestuderen is anders gaan denken en handelen.
Theosofie bestuderen betekent z'n leven een andere wending geven, de mensheid en zichzelf met andere ogen gaan bekijken.
De zes punten uit de GL, zijn de basis van de theoretische kant van deze “wijsheidsreligie”,maar theorie heeft geen zin als we ze niet toepassen in het dagelijks leven.
Theosofie is geen intellectueel gebabbel, geen kennis zonder praktijk, we (be)leven deze kennis alle dagen.In een Geünieerde Loge van Theosofen benadrukken we onpersoonlijkheid zeer sterk. Het is een van onze belangrijkste werkwijzen en uitgangspunten. Het is vooral aan de start van een nieuw seizoen goed om hierbij stil te staan. In de eerste plaats zullen we dus aandacht besteden aan de definitie en invulling van het begrip “onpersoonlijkheid”. Het begrip heeft niet alleen een historische onderbouw dat door Robert Crosbie werd opgepakt , maar vindt ook betekenis in verschillende andere bronnen. Daardoor kan het ruimer worden opgevat dan enkel een kille, doodse ontkenning van alles wat menselijk is. Want dat is het dus zeker niet. Vervolgens zullen we dit in relatie brengen met “yoga” en trachten uit te klaren wat dit betekent in de praktijk van dagelijkse leven.
7 september : Aspecten van 'Zijn
Wat is de betekenis van de volgende leringen ? 
*Theosofie is de opgestapelde Wijsheid der eeuwen.
*Het enige permanente is de Alomtegenwoordige Werkelijkheid.
*Alles bestaat uit Bewustzijn en Beweging.
*De wet van Periodiciteit is Universeel.
*Alles wordt gedragen door Hiërarchieën van Wezens.

In deze voordracht proberen we weer wat verder in te gaan op deze basisideeën, omdat ze steunpunten vormen voor diepere studie.
Zo'n houding oordeelt noch verwerpt; maar neemt waar zodat met begrip kan worden geholpen. Zo'n zorgvuldig waarnemen werkt in beide richtingen zowel innerlijk als uiterlijk …”

vertaald uit 'The Friendly Philosopher - Living the Life' - p. 141 van Robert Crosbie.
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Sint Norbertusstraat 16 - 2060 Antwerpen
Tel : 03 233 10 76
E-mail : theosofie@skynet.be