Home
Moderne theosofie 
 
Een volledige en authentieke weergave van theosofie voor de moderne tijd is voornamelijk te vinden in de werken van H. P. Blavatsky en haar naaste medewerker William Q.Judge.
 
Hun geschriften wijzen op blijvende inzichten die de mens van nu in staat stellen de rol van lijden en vreugde in onze wereld beter te begrijpen; zij werpen een bijzonder licht op de spirituele heimwee in de mens en zijn verlangen naar het goede, het ware en het schone; zij geven sleutels tot de mysteriën van leven
en dood, en verduidelijken de relatie tussen het goddelijke, de mens en de kosmos; zij stimuleren ons oppervlakkigheid en blind geloof te vervangen door broederschap, diepgaande studie en mededogen.
 
Hun boodschap, filosofisch én moreel gezond, belichaamt de leringen van de grote theosofen door de eeuwen heen in een vorm die voor onze tijd en voor ieder mens geschikt is.
 
Op de vraag “Wat is Theosofie?” geeft H.P.B. onder meer het volgende antwoord:
“Theosofie is een afstammeling in directe lijn van de grote boom van de universele GNOSIS, een boom waarvan de weelderige takken zich als een gewelf over de gehele aardbol uitspreiden en die in een bepaalde periode alle tempels van alle naties overschaduwden. De Gnosis, die door het Christelijke stelsel verdrongen werd, was universeel. Zij was de echo van de oudste wijsheid-religie, die eens het erfdeel van de hele mensheid was geweest; en daarom kan met waarheid worden gezegd, dat de Geest van Christus (de goddelijke logos), in zijn zuiver metafysisch aspect, al bij haar begin in de mensheid aanwezig was. Want wat is ‘Goddelijke Wijsheid’ of Gnosis anders dan de essentiële werkelijkheid achter de vluchtige verschijningen in de natuur – de ziel zelf van de gemanifesteerde LOGOS?”
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be