De basis van zijn levenshouding komt vooral voort uit het diepe inzicht dat het leven één is en alles met alles verbonden is. Dat noemt Thich Nhat Hanh “Inter-zijn” waarvan de basis “sunyata” of leegte is. Het betekent niet alleen inzien, maar deze wijsheid ook in de praktijk van het leven toepassen.
 
Die verbondenheid en eenheid, die ook in de Theosofie een centraal thema is, is een uiterst belangrijke boodschap voor mensen van onze tijd en voor de huidige maatschappij. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door vrijheid en welvaart enerzijds maar anderzijds tot meer vereenzaming en egoïsme lijdt. We lijken als mensheid niet meer te weten hoe we op haast, afleiding en verharding binnen onze samenleving kunnen antwoorden. Thich Nhat Hanh stelt hier tegenover een geëngageerd boeddhisme.
 
Als liefde of mededogen echt zijn, zijn ze in ons dagelijks leven zichtbaar in de manier waarop we met mensen praten en in de manier waarop we in de wereld handelen. Dit betekent dat de leer levend en belichaamd wordt in het dagelijkse leven en meer is dan louter een filosofisch-intellectueel gegeven. Het is een kracht die van binnenuit het hart de moeilijkheden van het leven tegemoet gaat. Getuige hiervan is bijvoorbeeld Thich Nath Hanh's houding tijdens de Vietnamese oorlog, zijn visie in het leren omgaan met woede.
 
Elementen die we ook in de theosofische ethica zien terug komen. Er is echter geen verwijzing naar een esoterische of occulte basis voor deze leer. HPB wees er op dat de Boeddha zich beperkte in zijn openbare leringen tot de zuiver morele en fysiologische kant van de Wijsheidsreligie, d.w.z. tot de ethiek en de MENS alleen”
(SD I, eng. p. xx), zijn meer geheime leringen liet de grote leraar grotendeels onbesproken.
 
Er wordt gezegd dat die zich beperkte tot de weinig ingewijden. Desondanks spreekt het Boeddhisme spreekt heel veel mensen aan omwille van zijn praktische toepassingen en eenvoud. Door het werk van grote leraren als de Dalai Lama en Thich Nath Hanh heeft het Boeddhisme zich met grote retraitecentra en kloosters over de gehele wereld verspreid.
14 maart: Mededogen is eindeloos
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be