About 
De tien hoofdpunten uit "Isis Ontsluierd" 
1.Er bestaat geen wonder. Alles wat gebeurt is het gevolg van wet, eeuwige, onveranderlijke, steeds werkende wet. Een ogenschijnlijk wonder is slechts de werking van krachten, strijdig met wat Dr.W.B.Carpenter, F.R.S. een man van grote geleerdheid maar van geringe kennis, “de duidelijk vastgelegde wetten van de natuur” noemt. Als zovelen van zijn slag ontkent Dr.Carpenter het feit, dat er wetten kunnen zijn, eens bekend en nu onbekend aan de wetenschap.
 
2.De natuur is drie-enig : er is een zichtbare, objectieve natuur ; een onzichtbare, innerlijke en krachtgevende natuur en deze is vorm- en levengevend beginsel voor de eerste ; boven deze twee staat de geest : bron van alle krachten ; deze alleen is eeuwig en onvergankelijk. De twee lagere veranderen voortdurend, de derde en hoogste verandert niet.
 
3.De mens is eveneens drie-enig : hij heeft zijn objectief, stoffelijk lichaam, zijn levengevend astraal lichaam (of ziel), de werkelijke mens en boven deze twee zweeft de derde, de heerser, de onsterfelijke geest, die hen doorstraalt. Wanneer de werkelijke mens erin slaagt geheel in de geest op te gaan, wordt hij een onsterfelijk wezen.
 
4.Magie als wetenschap is de kennis van de voorafgaande grondstellingen en van de wijze, waarop de alwetendheid en de almacht van de geest en diens beheersing van de natuurkrachten kunnen worden verworven door het individu, terwijl het nog in het lichaam leeft.
Magie als kunst is de toepassing van deze kennis in de praktijk.
 
5.Misbruik van geheime kennis is tovenarij : zegenbrengend toegepast is deze kennis ware magie of wijsheid.
 
6.Mediumschap is het tegenovergestelde van adeptschap ; het medium is het passieve werktuig van buiten hem staande invloeden ; de adept beheerst actief zichzelf en alle lagere machten.
 
7.Alle dingen die ooit waren, die zijn, of die zullen zijn, staan te lezen in het astrale licht of “tafel” van het onzichtbare heelal en de ingewijde adept kan door het gebruik van zijn geestelijk gezichtsvermogen alles weten, wat al geweten is of kan geweten worden.
 
8.Mensenrassen verschillen in geestellijke aanleg evenzeer als in kleur, grootte of welke andere uiterlijke hoedanigheid dan ook ; bij sommige volken komt zienerschap van nature meer voor, bij andere mediumschap. Weer andere geven zich over aan tovenarij en bewaren de geheime regels van die kunst van de ene generatie op de andere, met als gevolg een min of meer grote verscheidenheid van psychische wonderverschijnselen.
 
9.Een vorm van magische bedrevenheid is het uit vrije wil en bewust uittreden van de innerlijke mens (astrale vorm) uit de uiterlijke mens (fysieke lichaam). In sommige gevallen komt uittreden voor bij mediums, maar het is dan onbewust en onwillekeurig. Bij deze laatsten is het lichaam gedurende die tijd min of meer in een cataleptische toestand ; bij de adepten daarentegen is de afwezigheid van de astrale vorm niet merkbaar, want de fysieke zinnen blijven werkzaam en hij maakt slechts een afwezige indruk alsof hij in diep gepeins verzonken is.
 
10.De hoeksteen van magie is diepgaande praktische kennis van magnetisme en electriciteit, van de eigenschappen daarvan, hun onderling verband en mogelijkheden.
 
Om dit alles in enkele woorden samen te vatten : magie is geestelijke wijsheid ; de natuur is de stoffelijke bondgenoot, leerling en dienaar van de magiër. Een gemeenschappelijk levenscheppend beginsel doordringt alle dingen en dit kan door de tot volmaking gekomen menselijke wil worden beheerst.
H.P.Blavatsky
 
Uit :  Isis Unveiled ; deel II hfdst XII, p. 587-590
 
 
 
 
 
Home
Publicaties 
Over ons
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be