Home
Publicaties 
Over ons
Beginselverklaring van de G.L.T. 
Het richtsnoer van deze Loge is onafhankelijke toewijding aan de belangen van de Theosofie, zonder gehechtheid te betuigen aan enige Theosofische organisatie. Zij is getrouw aan de grote Stichters van de Theosofische Beweging, maar houdt zich niet bezig met onenigheden of persoonlijke meningsverschillen.
 
Het werk dat zij ter hand heeft genomen en het doel dat zij voor ogen houdt, nemen haar te zeer in beslag en zijn te verheven om haar de tijd of neiging te laten zich met bijzaken op te houden. Dat werk en dat doel zijn de verbreiding van de Grondbeginselen van de Theosofische filosofie en het in de praktijk illustreren van die beginselen door een betere bewustwording van het ZELF; een diepere overtuiging van Universele Broederschap.
 
Zij stelt dat de onaantastbare grondslag voor samenwerking onder Theosofen, waar en op welke wijze ook gesitueerd, “overeenkomst van richting, doel en lering” is en zij daarom geen Statuten, Reglementen of functionarissen heeft, waardoor de enige band tussen de bij haar Aangeslotenen die grondslag vormt; en zij streeft ernaar dit idee onder Theosofen te verspreiden ter bevordering van Eenheid.
 
Zij beschouwt allen Theosoof die zich inzetten voor ware dienstbaarheid aan de Mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, omstandigheden of organisatie en
 
Zij verwelkomt iedereen in haar midden die instemt met de door haar erkende doeleinden en die wensen zichzelf, door studie en op andere wijze, te bekwamen om beter in staat te zijn anderen te helpen en te onderwijzen.
 
 
“De ware Theosoof behoort tot geen geloof noch sekte maar toch behoort hij tot alle”. 
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be